fbpx

Privacyverklaring

Ik, Rhodes Selhorst, neem je privacy als cursist erg serieus en ik wil op een zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens omgaan. Daarom heb ik een uitgebreide privacy verklaring opgesteld. Met deze informatie wil ik als Yoga Groningen (hierna te noemen: “Yoga Groningen” of “mij of “ik”) gebruikers van mijn diensten en bezoekers van mijn website op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat ik maak van hun persoonsgegevens. Mijn webpagina’s en diensten wordt regelmatig aangepast en verder ontwikkeld. Deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig door mij geactualiseerd.

Verwerker

Yoga Groningen, formeel gevestigd aan de Sterebosstraat 8a, 9725 JN Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben zelf de formele Functionaris Gegevensbescherming. Contactgegevens: www.yoga-groningen.nl , email: rhodes@yoga-groningen.nl, tel: 0627574730 . Mijn diensten vinden, actueel, plaats in mijn studio in De Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, in Groningen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Yoga-Groningen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt – Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten – Om eventueel goederen en diensten bij je af te leveren – Yoga-Groningen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Yoga-Groningen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor de fiscus.

Nieuwsbrieven

Mijn bedoeling is om je enkel relevante e-mails te sturen. Ik verstuur maximaal 15 keer per jaar een nieuwsbrief en je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of uit mijn klantadministratie.

Geautomatiseerd besluitvorming

Yoga Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Yoga-Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Facturatie persoonsgegevens, NAW, > 7 jaar > Reden is wettelijk verplichte bewaartermijn.

Delen van gegevens met derden

Yoga-Groningen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de les- of cursusovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens mogelijk zullen gaan verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De eventuele bewerkersovereenkomsten kun je bij mij opvragen.

Cookies

Yoga Groningen maakt via Carola de Poel webdesign gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Cookies zijn tekstbestandjes die meestal alleen tijdens de feitelijke duur van de sessie, d.w.z. tot het afsluiten van de browser maar in sommige gevallen ook langer, worden opgeslagen in de browser van de eindapparatuur van de hosting Carola de Poel. De mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze gegevensopslag via cookies (“opt-out”) vindt je hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, bezwaar

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken o f bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar maken

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar rhodes@yoga-groningen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ook wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van gegevens

Yoga Groningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via rhodes@yogagroningen.nl.